5 เมษายน 2566 กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ศธจ.ลพบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดลพบุรี
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
เพื่อประสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อไป