ประชุมทางไกลกับศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom “ขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เพื่อรับฟังนโยบายจาก นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมทางไกลกับศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom “ขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดยนายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องจันทรเกษม

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสำนักงาน กกต. จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ ครู และนักเรียนนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

“ขอให้ ศธจ.จัดทำโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ซึ่งคาดว่างบประมาณจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ และจะจัดสรรโดยตรงไปที่ ศธจ. ทุกแห่ง จึงขอให้เน้นการสื่อสารกิจกรรม/โครงการรณรงค์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งให้รายงานสรุปรายงานผลมาที่ สป. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อสรุปผลในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ รายงานไปยังสำนักงาน กกต. ต่อไป”