วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และนางเพ็ญทิพย์ คงชาติ นักวิชการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมพิธี
มอบรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จากมูลนิธิวัดพระบาทน้ำพุ
พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) โดยมี ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี