กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

การย้าย การโอน ปีงบประมาณ 2565