แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กลุ่มอำนวยการ

43

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม
นางอรชร  อาจสามารถศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ - 25

นางมัลลิกา  พ่วงวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

JH - 41

นายธนะรัชต์  ธาตุสะให
นักเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Image 2

นายอำนาจ ป้อมบุบผา
นิติกร

6

นายเสนี ศรีดีย์
นักประชาสัมพันธ์

33

นางสาว เบญจวรรณ กิจสมโภชน์
นักวิชาการพัสดุ

20

นางสาว กานจเนศ กลิ่นส่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

32

นางสาวพิชญ์สินี เลื่อนลอย
นักจัดการงานทั่วไป

35

นายสุริยา อินธิแสน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

34

นางนฤนาท
พนักงานทำความสะอาด

Top