กลุ่มอำนวยการและประสานงานราชการ

 1. รับบผิดชอบงานธุรการ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
 2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 4. ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
 6. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 7. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
 8. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 9. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
 10. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นางวิษา ชัยกิจกรณ์

นางวิษา ชัยกิจกรณ์

ผ.อ.กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาภรณ์ อ่ำอยู่

นางสุภาภรณ์ อ่ำอยู่

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
นางมัลลิกา พ่วงวงษ์

นางมัลลิกา พ่วงวงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางวันทนีย์ แสงระยับ

นางวันทนีย์ แสงระยับ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน