แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1.  กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ศธจ.ลพบุรี

2.  แจ้งบุคลากรรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ศธจ.ลพบุรี

3. กำหนดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมออนไลน์

4.  ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

5.  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

Top