ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีจากเหตุวาตภัย