14-3-67 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (แบบ สขร.1)

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (8) ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนทุกสิื้นเดือน (แบบ สขร.1) เพื่อเสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรัฐผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)