รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2567 (แบบ สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2567 (แบบ สขร.1)
งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ จึงขอรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 (แบบ สขร.1)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง