ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (Zoom สป)

วันอังคารที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มฯ ร่วมประชุมด้วยระบบ zoom กับ ผู้บริหาร สำนักงานปลัดกกระทรวงศึกษาธิการ
ในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมฯ แจ้งเรื่องเสนอเพื่อทราบ 1.การเสนอของบประมาณของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2.การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ Big Data ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 3.โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี