17-8-64 ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2564 (Zoom สป.)

วันอังคารที่ 17 ส.ค. 2564 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มฯ ร่วมประชุมด้วยระบบ zoom กับ ผู้บริหาร สำนักงานปลัดกกระทรวงศึกษาธิการ
ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2564 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานการประชุมฯ แจ้งเรื่องเสนอเพื่อทราบ -การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -การกำหนด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเพื่อรองรับตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เรื่องการเบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าเดินทางไปราชการ ให้ชัดเจนถูกต้อง
ตามระเบียบ – การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ และยุวกาชาด -การรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อและผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19)ของกระทรวงศึกษาธิการ -การจัดสอบข้าราชการใหม่ ในตำแหน่งว่างที่มีเงิน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี