21-22 ส.ค. 64 การนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 (ผ่านzoom)

วันเสาร์ที่ 21 ส.ค. 2564 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการนิเทศ
ติดตามการดำเนินงาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 (ผ่านระบบ ZOOM 21-22 ส.ค.64) โดยมี นางดารุณี ดงทอง
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ zoom กล่าวรายงานโดย นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรูปแบบการรับฟังการนำเสนอผลงานของโรงเรียนแกนนำต้นแบบ จำนวน 11 โรงเรียน
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการคณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนได้รับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาต่อยอด จากวิทยากร โดย 1.นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา (ข้าราชการบำนาญ) 2.นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผอ.ร.ร.ราชประชา
นุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 3.นางเครือวัลย์ ก้านลำไย ที่ปรึกษาสวนป่าสมุนไพรโอสถพระนารายณ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุรี ดำเนินงานโดย นางวรรณิดา เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.ลพบุรี
ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี