ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และ
นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

  • เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอาชีวศึกษา
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกการศึกษาต่อที่หลากหลาย และมีทักษะด้านงานอาชีพ
  • เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้แก่ผู้เรียน
    กล่าวรายงานโดย นางกมลทิพย์ เจือจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินงานโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี