25 ส.ค. 64 ประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมสะท้อนการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี และกิจกรรมสะท้อนผลผลิตการศึกษาจังหวัดลพบุรี (ผ่านระบบZOOM)

วันพุธที่ 25 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์
ข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมสะท้อนการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี
และกิจกรรมสะท้อนผลผลิตการศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยมี นางดารุณี ดงทอง
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงาน
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ zoom และได้รับเกียรติจากวิทยากรในการบรรยาย
นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 กล่าวรายงานโดย นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุม“หลวงพ่ออลงกต
วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี