13 ก.ย. 2564 ประเมินวิทยฐานะ ผู้เสนอผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว/๒๑ จำนวน 8 คน

    วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินวิทยฐานะผู้เสนอผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว/๒๑ จำนวน 8 คน 
1.นางภคอร บัวทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย ลพบุรี 2.นางกฤติยา ขจรมา โรงเรียนพระนารายณ์ 
3.นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 4.นางปัณณภรณ์ ปานสรวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 5.นางสาวสุจิตรา จำลองนิล โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 6.นางจิตรลดา มั่นคง โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
7.นางสาวชมพูนุท ชาวบ้านเกาะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย ลพบุรี  8.นางรุ่งนภา แตงสาตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี online ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี