15 ก.ย.64 ประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2564 ร่วมประชุม ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ศึกษาธิการ ทุกจังหวัด

วันพุธที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 10.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุม ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ศึกษาธิการ
ทุกจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2564 โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมฯ เพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เป็นฐาน
ในการบริหารและจัดการศึกษาในพื้นที่ และใช้เป็นหลักเทียบเคียงสำหรับประสานส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธภาพ และสอดคล้องกับภารกิจ
นโยบาย แนวทางการกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษา และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
  - ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี