ลงพื้นที่ เยี่ยม โรงเรียนเอกชน ประสบภัยน้ำท่วม

       วันอังคารที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 10.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในนามสมาคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรีที่ประสบภัยน้ำท่วม มอบเงินช่วยเหลือ และเครื่องอุปโภค บริโภค
1.ร.ร.สุเทพวิทยาลัย 2.ร.ร.จารึกล้อมวิทยา 3.ร.ร.ศรีแก้วอนุกูล 4.ร.ร.สัตยาไส 5.ร.ร.วรนาถวิทยาลพบุรี 6.ร.ร.กำจรวิทย์ 7.ร.ร.นวรพิทยา