29 ก.ย.64 ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวกับการจ้างเอกชน ดำเนินงาน(รายบุคคล)

กด

       วันพุธที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา 16.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวกับการจ้างเอกชน
ดำเนินงาน(รายบุคคล) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการจ้างเอกชน
ดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
ร่วมรับชม ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี