6 ต.ค. 2564 ลงพื้นที่การฉีดวัคซีนนักเรียนอำเภอเมืองลพบุรี

   วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี  ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงาน ลงพื้นที่ให้กำลังใจและขอบคุณหมอพยาบาลครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ณ จุดฉีดที่ 1 หอประชุม
พิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และ จุดฉีดที่ 2 ชั้น ๑ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี