19 ต.ค. 64 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนนักเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงาน ลงพื้นที่ ณ จุดฉีดวัคซีน เพื่อเยี่ยมชมการดำเนิน
การฉีดวัคซีนของนักเรียน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 และให้กำลังใจนักเรียน พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ณ และ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี