ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10/2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงาน ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ zoom
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10/2564 แจ้งเรื่องเพื่อทราบ.. 1.แจ้งสถานณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลพบุรี 2.การฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.การฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียน 4.แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ภายใต้สถานการ์ COVID-19
5.ผลการประชุม กศจ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564