4 พ.ย.64 ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมกับผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสร้างการรับรู้ ถึงนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ให้แก่ผู้บริหารและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนำนโนบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และบริบทของพื้นที่ รับชมผ่าน ZOOM ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี