4 พ.ย.64 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี   พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี ในการเปิดภาคเรียน หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบัน
การศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548(ฉบับที่34) 1.เงื่อนไขหลักของมาตรการ Sandbox:Safety Zone in School 2.เงื่อนไขข้อกำหนด
ของ 6 มาตรการหลัก 3.หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 4.มาตรการตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โดวิด-19 ของสถานศึกษา 5.หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบัน
การศึกษา เพื่อการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
      -  ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี