พิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้รับเกียติเป็นประธานพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลร่วมงานครั้งนี้