5 ธ.ค. 64 พิธีมอบหนังสือพระราชทาน “สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน “สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน” โดยพระราชประสงค์ในพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ ๙) เล่มที่ ๔๒ ให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ และเขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาลพบุรี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี