ตรวจพิจารณากิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ คิมคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม กรรมการตรวจพิจารณากิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบและคณะ ได้ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และเอกสารทางธุรการ โรงเรียนคิมคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555