ผู้ตรวจราชการลงพื้นตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

       วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณณ์  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย
นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการหวัดลพบุรี นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรี และผู้แทน ศธจ.อ่างทอง ศธจ.สิงห์บุรี ศธจ.อยุธยา ฯลฯ ร่วมต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมละโว้ ศึกษาธิการภาค 1 ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนผลการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อทั้งลงพื้นตรวจติดตามที่โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี