23 ธันวาคม 2564 บรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานในการปฐมนิเทศและให้โอวาท
ระเบียบวินัยข้าราชการ หลักการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล