ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 12/2564

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมกับ
ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 12/2564 เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม Grand Palazzo ชั้น 7
โรงแรมพลาสโซ ดินแดง กรุงเทพมหานคร