การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง ด้้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Integrated Child-Centered Active Learning Project)

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง ด้้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Integrated Child-Centered Active Learning Project) โดยมีวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบ Zoom นายสันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง และ นางอุไรลักษณ์ลาภเบญจกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ ICAP โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ดำเนินการโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี