โครงการนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565

    วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย  นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน เเละ นายศักดิ์ดา น้อยเจิญ นักวิชาการศึกษา จัดโครงการนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษา
ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยมีตัวเเทน จากโรงเรียนที่จัดกิจกรรม
ยุวกาชาด จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการอบรม จำนวน 22 คน เเละผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างถูกต้องเเละจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดได้ ครบ 100 % ของจังหวัดลพบุรี