27 ม.ค. 2565 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี