พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของ
ยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กล่าวรายงานโดย นายสุชิน ตุลาทอง ผอ.ร.ร.อนุบาลลพบุรี
ทั้งนี้โดยมี นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผอ.ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และนายศักดิ์ดา น้อยเจริญ เจ้าหน้าที่
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ร.ร.อนุบาลลพบุรี