เปิดการประชุมการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นที่จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 2

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการประชุม
การใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นที่จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 2 กล่าวรายงานโดย นางกมลทิพย์ เจือจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญ
การพิเศษ มีผู้เข้าร่วมการประชุม นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู และศึกษานิเทศก์ โดยมี รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล วิทยากร ให้ความรู้
ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี