ประธานพิธีเปิดโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีเปิด
โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำกิจกรรมเก็บขยะเก็บกิ่งไม้ใบไม้และเก็บสิ่งสกปรก บริเวณรอบวงเวียนพระนารายณ์
มหาราชเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมในการรำบวงสรวง
เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์
จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองลพบุรี 20 นาย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จำนวน 13 คน
ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ภายใต้โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินการโดย กลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี