ตรวจความพร้อมโรงเรียนสามัคคีวิทยา

วันที่ 8 เมษายน 2565 นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจความพร้อมในการปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนสามัคคีวิทยา อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี