ร่วมพิธีมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่อยู่ในวัยเรียน

วันที่ 11 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมพิธีมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่อยู่ในวัยเรียน