อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโครงการพัฒนาการ
ส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมี นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน ดำเนินการโดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน