บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานในการปฐมนิเทศและให้โอวาท
ระเบียบวินัยข้าราชการแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล