ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางฐิติรัตน์
สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กล่าวรายงานการประชุมฯ วิทยากรโดย
นายพิชญพงศ์ กีรติศานติ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และทีมวิทยากร ศธจ.ลพบุรี ผู้เข้ารับการอบรม
บุคลากรโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี