เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยประกาศเจตนารมณ์ หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้และบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และได้ลงนามรับทราบ