ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประจำปี 2565)

และ ช่องทางการร้องเรียน https://www.lripeo.go.th/ติดต่อเรา
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการ(งานวินัยและนิติกร) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsdc1rUqGERxtGTR_nSKOkrokIYcUOKGDu90e5r0z0dhQgFQ/viewform