ตรวจพิจารณากิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โรงเรียนกวดวิชาเสริมหลักสูตรอำนวย

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม กรรมการตรวจพิจารณากิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบและคณะ ได้ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และเอกสารทางธุรการ โรงเรียนกวดวิชาเสริมหลักสูตรอำนวย ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554