ตรวจประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-Site

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการเพื่อตรวจประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-Site เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 มอบหมายให้ นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย นางวรรณิดา  เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-Site ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย