ตรวจประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-Site

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการเพื่อตรวจประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-Site เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 มอบหมายให้ นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-Site โรงเรียนกำจรวิทย์ และโรงเรียนวรพิทยา (สช.) ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย