ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประเทศจีนมีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงขอให้สถานศึกษาเอกชนทราบและดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดังเอกสารแนบ