ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม The Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water (GLASS) 2564/2565 หัวข้อ WASH ในสถานศึกษา

ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า องค์การอนามัยโลกภายใต้โครงการ The Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water (GLASS) 2564/2565 มีหน้าที่วิเคราะห์และประเมินสุขาภิบาลและน้ำดื่มของประเทศสมาชิก จัดทำรายงานทุก 2 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงขอให้หน่วยงานของท่านกรอกข้อมูลผ่ายแบบสอบถาม The Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water (GLASS) 2564/2565 หัวข้อ WASH ในสถานศึกษา ผ่านการสแกน QR Code ตามเอกสารแนบ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564