ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2022-2023

สถานเอกอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกให้กับผู้เรียน ครู/อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ 0-2282-7758 ต่อ 550 รายละเอียดดังไฟล์แนบ