การตรวจราชการกรณีพิเศษ

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ให้ต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินการตามนโยบาย 3 ประเด็น คือ 1. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. โครงการโรงเรียนคุณภาพ และ 3.  การติดตามเด็กตกหล่น นักเรียนออกกลางคัน และภาคบ่ายคณะผู้ตรวจราชการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการศึกษารูปแบบ Sandbox : Safety Zone in School ประเภทพักนอน ณ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี